Nhận và trả hồ sơ tận nơi logo Công ty luật TNHH Đại Việt Bản đồ bên trái web
Công chứng tặng cho đất, nhà đất
Đất và nhà đất là hai tài sản quan trọng, có giá trị cao. Chứng thực tặng cho đất và nhà đất là hoạt động cần thiết, đã được quy định theo pháp luật để đảm bảo tính minh bạch. Nếu đang có nhu cầu công chứng tặng cho đất và nhà đất, bạn có thể tham khảo chi tiết các thủ tục bài viết dưới đây.

 

1. Quy định về hợp đồng tặng cho nhà ở   
Theo Điều 457 Dân sự 2015, hợp đồng tặng cho tài sản “là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên tặng cho giao tài sản của mình và chuyển quyền sở hữu cho bên được tặng cho mà không yêu cầu đền bù, bên được tặng cho đồng ý nhận”.
Cụ thể hơn, theo Điều 459 Luật Dân sự 2015, hợp đồng tặng cho bất động sản cần thực hiện theo các quy định như sau: 
- Tặng cho bất động sản phải được lập thành văn bản có công chứng, chứng thực hoặc phải đăng ký, nếu bất động sản phải đăng ký quyền sở hữu theo quy định của luật.
- Hợp đồng tặng cho bất động sản có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký; nếu bất động sản không phải đăng ký quyền sở hữu thì hợp đồng tặng cho có hiệu lực kể từ thời điểm chuyển giao tài sản.
Với trường hợp tặng cho nhà ở, Khoản 1, Điều 119, Luật Nhà ở 2014 quy định cụ thể về điều kiện tặng cho như sau:
a) Có Giấy chứng nhận theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này;
b) Không thuộc diện đang có tranh chấp, khiếu nại, khiếu kiện về quyền sở hữu; đang trong thời hạn sở hữu nhà ở đối với trường hợp sở hữu nhà ở có thời hạn;
c) Không bị kê biên để thi hành án hoặc không bị kê biên để chấp hành quyết định hành chính đã có hiệu lực pháp luật của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
d) Không thuộc diện đã có quyết định thu hồi đất, có thông báo giải tỏa, phá dỡ nhà ở của cơ quan có thẩm quyền.
Như vậy, để tặng cho nhà ở, người tặng cho cần đảm bảo có giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, nhà ở tặng cho không nằm trong diện đang có tranh chấp, khiếu nại, khiếu kiện hoặc chỉ sở hữu có thời hạn, không bị kê biên hoặc có quyết định thu hồi đất. 
2. Quy định về công chứng hợp đồng tặng cho nhà ở:
Nhà ở là tài sản có giá trị cao, do đó, hợp đồng tặng cho nhà ở bắt buộc phải được công chứng. Khoản 3 Điều 167 Luật Đất đai 2013 đã quy định cụ thể về vấn đề này như sau:
“Việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện các quyền của người sử dụng đất được thực hiện như sau:
a) Hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho, thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất phải được công chứng hoặc chứng thực, trừ trường hợp kinh doanh bất động sản quy định tại điểm b khoản này;
b) Hợp đồng cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp; hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, tài sản gắn liền với đất mà một bên hoặc các bên tham gia giao dịch là tổ chức hoạt động kinh doanh bất động sản được công chứng hoặc chứng thực theo yêu cầu của các bên;
c) Văn bản về thừa kế quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất được công chứng hoặc chứng thực theo quy định của pháp luật về dân sự;
d) Việc công chứng thực hiện tại các tổ chức hành nghề công chứng, việc chứng thực thực hiện tại Ủy ban nhân dân cấp xã.”
3. Lưu ý về thủ tục công chứng
Để công chứng tặng cho nhà ở, bên tặng cho cần chuẩn bị những giấy tờ như sau
- Phiếu yêu cầu công chứng hợp đồng, văn bản (Mẫu số 01/PYC); Phiếu cung cấp thông tin địa chính (mẫu số 03 PYCCC).
- Bản sao Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu; bản sao giấy tờ chứng minh thẩm quyền của người đại diện (nếu là người đại diện).
- Bản sao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp theo quy định của Luật Đất đai.
- Bản sao giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở.
- Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (Trường hợp đã tự soạn thảo hợp đồng từ trước).
- Giấy tờ bổ sung tùy từng trường hợp theo yêu cầu của công chứng viên.
Thời gian thực hiện công chứng tặng cho nhà ở có thể kéo dài từ 1 - 5 ngày tùy theo thời điểm nộp hồ sơ công chứng, nơi định cư của đối tượng tặng cho và được tặng cho.

1. Quy định về hợp đồng tặng cho nhà ở   

Theo Điều 457 Dân sự 2015, hợp đồng tặng cho tài sản “là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên tặng cho giao tài sản của mình và chuyển quyền sở hữu cho bên được tặng cho mà không yêu cầu đền bù, bên được tặng cho đồng ý nhận”.

Cụ thể hơn, theo Điều 459 Luật Dân sự 2015, hợp đồng tặng cho bất động sản cần thực hiện theo các quy định như sau: 

- Tặng cho bất động sản phải được lập thành văn bản có công chứng, chứng thực hoặc phải đăng ký, nếu bất động sản phải đăng ký quyền sở hữu theo quy định của luật.

- Hợp đồng tặng cho bất động sản có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký; nếu bất động sản không phải đăng ký quyền sở hữu thì hợp đồng tặng cho có hiệu lực kể từ thời điểm chuyển giao tài sản.

Với trường hợp tặng cho nhà ở, Khoản 1, Điều 119, Luật Nhà ở 2014 quy định cụ thể về điều kiện tặng cho như sau:

a) Có Giấy chứng nhận theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này;

b) Không thuộc diện đang có tranh chấp, khiếu nại, khiếu kiện về quyền sở hữu; đang trong thời hạn sở hữu nhà ở đối với trường hợp sở hữu nhà ở có thời hạn;

c) Không bị kê biên để thi hành án hoặc không bị kê biên để chấp hành quyết định hành chính đã có hiệu lực pháp luật của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

d) Không thuộc diện đã có quyết định thu hồi đất, có thông báo giải tỏa, phá dỡ nhà ở của cơ quan có thẩm quyền.

Như vậy, để tặng cho nhà ở, người tặng cho cần đảm bảo có giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, nhà ở tặng cho không nằm trong diện đang có tranh chấp, khiếu nại, khiếu kiện hoặc chỉ sở hữu có thời hạn, không bị kê biên hoặc có quyết định thu hồi đất. 

2. Quy định về công chứng hợp đồng tặng cho nhà ở:

Nhà ở là tài sản có giá trị cao, do đó, hợp đồng tặng cho nhà ở bắt buộc phải được công chứng. Khoản 3 Điều 167 Luật Đất đai 2013 đã quy định cụ thể về vấn đề này như sau:

“Việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện các quyền của người sử dụng đất được thực hiện như sau:

a) Hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho, thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất phải được công chứng hoặc chứng thực, trừ trường hợp kinh doanh bất động sản quy định tại điểm b khoản này;

b) Hợp đồng cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp; hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, tài sản gắn liền với đất mà một bên hoặc các bên tham gia giao dịch là tổ chức hoạt động kinh doanh bất động sản được công chứng hoặc chứng thực theo yêu cầu của các bên;

c) Văn bản về thừa kế quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất được công chứng hoặc chứng thực theo quy định của pháp luật về dân sự;

d) Việc công chứng thực hiện tại các tổ chức hành nghề công chứng, việc chứng thực thực hiện tại Ủy ban nhân dân cấp xã.”

3. Lưu ý về thủ tục công chứng

Để công chứng tặng cho nhà ở, bên tặng cho cần chuẩn bị hồ sơ gồm những giấy tờ như sau

- Phiếu yêu cầu công chứng hợp đồng, văn bản (Mẫu số 01/PYC); Phiếu cung cấp thông tin địa chính (mẫu số 03 PYCCC).

- Bản sao Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu; bản sao giấy tờ chứng minh thẩm quyền của người đại diện (nếu là người đại diện).

- Bản sao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp theo quy định của Luật Đất đai.

- Bản sao giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở.

- Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (Trường hợp đã tự soạn thảo hợp đồng từ trước).

- Giấy tờ bổ sung tùy từng trường hợp theo yêu cầu của công chứng viên.

Thời gian thực hiện công chứng tặng cho nhà ở có thể kéo dài từ 1 - 5 ngày tùy theo thời điểm nộp hồ sơ công chứng, nơi định cư của đối tượng tặng cho và được tặng cho.

Hiện nay, Văn phòng công chứng Trần Hằng có dịch vụ tư vấn và hỗ trợ công chứng hợp đồng cho tặng nhà.

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ trực tiếp đến Văn phòng công chứng Trần Hằng để được giải đáp cụ thể.

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG TRẦN HẰNG

Địa chỉ: Số 9, phố Vạn Phúc, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, Hà Nội.

Tel: (024) 3747.8888

Hotline: 0933.668.166 hoặc 096.296.0688

Email: info@luatdaiviet.vn

Website: www.luatdaiviet.vn

 

Họ và tên
Email
Nội dung
Mã xác nhận
Web link
Đội ngũ luật sư, Công chứng viên
  • Luật Sư Nguyễn Thiều Dương
  • Luật Sư Phạm Xuân Dương
  • Công chứng viên Trần Thị Thúy Hằng
  • Công chứng viên Nguyễn Đăng Đính
  • Công chứng viên Trịnh Thị Phương Thanh
  • Luật sư Vũ Hải Lý
  • Công chứng viên Ngô Thị Vân