Nhận và trả hồ sơ tận nơi logo Công ty luật TNHH Đại Việt Bản đồ bên trái web
Mấu văn bản chuyển nhượng nhà đất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

VĂN BẢN CHUYỂN NHƯỢNG HỢP ĐỒNG

MUA BÁN NHÀ Ở

(Tại địa chỉ:.................................................................................................)

Số Công chứng: …..………....        Quyển số: 01 TP/CC-SCC/HĐGD. 

 

 

 

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG ĐẠI VIỆT THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Trụ sở: Số 335, phố Kim Mã, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội

Tel: 04. 3747 8888                   Fax: 04. 3747 3966

 

                                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

VĂN BẢN CHUYỂN NHƯỢNG HỢP ĐỒNG

MUA BÁN NHÀ Ở

Tại địa chỉ: Số .....................................................thành phố Hà Nội.

- Căn cứ Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/06/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở;

- Căn cứ Thông tư số 16/2010/TT-BXD ngày 01/09/2010 của Bộ Xây dụng quy định cụ thể và hướng dẫn thi hành Nghị định số 71/2010/NĐ-CP.

Hôm nay, ngày ......  tháng ........ năm 2010, tại trụ sở Văn phòng Công chứng Đại Việt - TP Hà Nội, số 335, phố Kim Mã, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, chúng tôi gồm có:

BÊN CHUYỂN NHƯỢNG HỢP ĐỒNG:

Ông ......................, sinh năm: ............., CMND số: ............. do Công an ............... cấp ngày ................. và vợ là bà ........................., sinh năm: ............, CMND số: ...... do Công an ……………. cấp ngày ................. Cả hai ông bà cùng đăng ký hộ khẩu thường trú tại: Số ........................., thành phố Hà Nội.  

    (Dưới đây trong Văn bản gọi là Bên A)

BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG HỢP ĐỒNG: Chú ý: phải ghi cả hai vợ chồng nếu đã đăng ký kết hôn!

Ông ......................, sinh năm: ............., CMND số: ............. do Công an ............... cấp ngày ................. và vợ là bà ........................., sinh năm: ............, CMND số: ...... do Công an ……………. cấp ngày ................. Cả hai ông bà cùng đăng ký hộ khẩu thường trú tại: Số ........................., thành phố Hà Nội.  

                                                              (Dưới đây trong Văn bản gọi là Bên B)

Hai bên cùng nhất trí thỏa thuận các nội dung sau đây:

ĐIỀU 1: BÊN A CHUYỂN NHƯỢNG CHO BÊN B HỢP ĐỒNG MUA BÁN NHÀ Ở VỚI CÁC NỘI DUNG NHƯ SAU

1.1. “Hợp đồng mua bán nhà ở số: …………….. ký ngày ……………..(hoặc “Văn bản chuyển nhượng Hợp đồng mua bán nhà ở” số Công chứng ……………, quyển số: …………… ký ngày …………………và đã được Công ty …………………. xác nhận ngày ………nếu chuyển nhượng từ lần thứ hai trở đi).

1.2. Bên bán nhà ở: Công ty..…………(Sau đây gọi tắt là Công ty”) - Địa chỉ: …………………

1.3. Loại nhà ở: .…………………., tổng DT sàn XD là: ……m2 (…mét vuông).

1.4. Địa chỉ nhà ở: ………………………………………………………………..

1.5. Giá bán……………………………….đồng (Bằng chữ: ………………đồng).

1.6. Số tiền Bên A đã nộp trước cho bên bán (Công ty): …………đồng (Bằng chữ:……....................đồng).

1.7. Thời hạn nộp tiền mua bán các đợt tiếp theo:…..…………………………....

1.8. Thời hạn giao nhận nhà ở: …………………………………………………..

ĐIỀU 2: CÁC HỒ SƠ, GIẤY TỜ KÈM THEO

2.1. Hợp đồng mua bán nhà ở ký với Công ty. 

2.2. Các biên lai nộp tiền mua bán nhà ở cho Công ty.

2.3. Các giấy tờ khác……………………………………………………………...

2.4. Thời hạn bàn giao hồ sơ, giấy tờ quy định tại Điều này: ……………………

 

ĐIỀU 3: GIÁ CHUYỂN NHƯỢNG HỢP ĐỒNG, THỜI HẠN VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN TIỀN CHUYỂN NHƯỢNG HỢP ĐỒNG 

3.1. Giá chuyển nhượng Hợp đồng là: ……………................. đồng (Bằng chữ: …………………………đồng). Giá chuyển nhượng này đã bao gồm:

- Khoản tiền mà Bên A đã trả cho bên bán nhà ở (Công ty) theo hóa đơn (phiếu thu) là:………………… đồng (bằng chữ: ………) bằng ……..% giá trị hợp đồng mua bán nhà ở đã ký với công ty.

- Các khoản tiền khác mà Bên A đã chi trả (có hóa đơn, phiếu thu kèm theo): ……………đồng (bằng chữ: ………………………………………...).

- Khoản tiền chênh lệch Bên B phải trả thêm cho Bên A ngoài hai khoản nêu trên là: ……………đồng(bằng chữ: ………………………………………...).

3.2. Phương thức thanh toán: Bên B thanh toán cho Bên A bằng tiền Việt Nam, (trả qua tài khoản của bên A hoặc trả bằng tiền mặt……………………………….)

3.3. Thời hạn thanh toán: ………………………………………………………...

ĐIỀU 4: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA HAI BÊN

4.1. Quyền và nghĩa vụ của Bên A:

a/ Yêu cầu Bên B thanh toán đầy đủ, đúng hạn số tiền nhận chuyển nhượng Hợp đồng quy định tại Điều 2 của văn bản này;

b/ Cam kết chịu trách nhiệm về Hợp đồng mua bán nhà ở quy định tại Điều 1 của Văn bản này là không thuộc diện có tranh chấp, chưa chuyển nhượng cho người khác, ……………………;

c/ Giao Hợp đồng mua bán nhà ở (và văn bản chuyển nhượng Hợp đồng nếu chuyển nhượng hợp đồng từ lần thứ hai trở đi), các giấy tờ có liên quan đến nhà ở cho Bên B theo thỏa thuận;

d/ Cùng với Bên B làm thủ tục chuyển nhượng Hợp đồng tại cơ quan Công chứng và xác nhận tại Công ty;

đ/ Nộp thuế thu nhập, các nghĩa vụ tài chính khác mà pháp luật quy định thuộc trách nhiệm của Bên A phải nộp và cung cấp cho Bên B biên lai đã nộp nghĩa vụ tài chính theo quy định;

e/ Chấm dứt các quyền và nghĩa vụ liên quan đến Hợp đồng mua bán nhà ở đã ký với Công ty kể từ ngày văn bản chuyển nhượng này được Công ty xác nhận;

g/ Nộp phạt vi phạm theo thỏa thuận; bồi thường thiệt hại cho Bên B nếu gây thiệt hại;

h/ Các thỏa thuận khác (như phạt vi phạm, bồi thường thiệt hại……): ………...

4.2. Quyền và nghĩa vụ của Bên B:

a/ Thanh toán tiền nhận chuyển nhượng Hợp đồng mua bán nhà ở cho Bên A theo đúng thỏa thuận (có giấy biên nhận do 2 bên ký xác nhận);

b/ Tiếp nhận Hợp đồng mua bán nhà ở (và văn bản chuyển nhượng hợp đồng nếu chuyển nhượng hợp đồng từ lần thứ hai trở đi), các giấy tờ có liên quan đến nhà ở theo thỏa thuận;

c/ Được tiếp tục thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Bên A theo Hợp đồng mua bán nhà ở đã ký với Công ty (được coi như bên mua nhà ở) kể từ ngày Văn bản chuyển nhượng này được Công ty xác nhận;

d/ Cùng với Bên A làm thủ tục xác nhận việc chuyển nhượng Hợp đồng tại cơ quan Công chứng và xác nhận tại Công ty vào Văn bản này;

đ/ Nộp bản sao biên lại thuế thu nhập từ việc chuyển nhượng Hợp đồng cho Công ty;

e/ Nôp phạt vi phạm theo thỏa thuận……………………; bồi thường thiệt hại cho Bên A nếu gây thiệt hại;

g/ Các thỏa thuận khác (như bên B nộp thuế thu nhập thay cho bên A; phạt vi phạm, bồi thường thiệt hại……)………...

ĐIỀU 5: GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Trong quá trình thực hiện Văn bản này, nếu phát sinh tranh chấp, các Bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường hợp không giải quyết được thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu Toà án cấp có thẩm quyền giải quyết theo quy định của Pháp luật.  

ĐIỀU 6: ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

6.1. Văn bản chuyển nhượng này có hiệu lực kể từ ngày được Công ty xác nhận.

6.2. Hai Bên công nhận đã hiểu rõ những qui định của pháp luật về việc chuyển nhượng hợp đồng này; hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình và hậu quả pháp lý của việc giao kết Văn bản này.

6.3. Hai Bên cam kết xác nhận: Bên A chưa nhận bàn giao nhà ở từ Công ty (Bên bán nhà ở), nếu vi phạm cam kết này thì Bên A và Bên B phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và chịu mọi thiệt hại xảy ra và không khiếu nại hay yêu cầu công chứng viên ký kết Hợp đồng này bồi thường thiệt hại.

6.4. Hai Bên tự đọc lại/nghe Công chứng viên đọc lại nguyên văn Văn bản này, cùng chấp thuận toàn bộ các điều khoản của Văn bản và không có điều gì vướng mắc. Hai Bên cùng ký tên dưới đây để làm bằng chứng.

6.5. Văn bản này được lập thành 05 bản có giá trị pháp lý như nhau; mỗi bên giữ 01 bản, 01 bản lưu tại Văn phòng Công chứng Đại Việt, 01 bản chuyển cho cơ quan thuế và 01 bản lưu tại Công ty.

BÊN A

(Ký tên, nếu là tổ chức thì đóng dấu)

BÊN B

(Ký tên, nếu là tổ chức thì đóng dấu)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN 

Hôm nay, ngày...... tháng ..... năm 2010 (Ngày ...................................., năm hai nghìn không trăm mười), tại trụ sở Văn phòng Công chứng Đại Việt - TP Hà Nội: Số 335, phố Kim Mã, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

Tôi, .............. - Công chứng viên Văn phòng Công chứng Đại Việt - TP Hà Nội ký tên dưới đây:

CÔNG CHỨNG: 

Văn bản chuyển nhượng Hợp đồng mua bán nhà ở tại địa chỉ: Số ..............., thành phố Hà Nội được giao kết giữa:

BÊN CHUYỂN NHƯỢNG HỢP ĐỒNG (Bên A): 

Ông ................... và vợ là bà ...................., có số CMND và địa chỉ như trên. 

BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG HỢP ĐỒNG (Bên B):

Ông ..................... và vợ là bà ........................, có số CMND và địa chỉ như trên. 

- Hai bên đã tự nguyện thoả thuận giao kết Văn bản và cam đoan chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung của Văn bản này;

- Tại thời điểm công chứng, hai bên giao kết Văn bản này có năng lực hành vi dân  sự phù hợp theo qui định của pháp luật;

- Tại thời điểm công chứng, các bên giao Văn bản này đã xuất trình trước Công chứng viên bản chính Hợp đồng ………………” nói trên;

- Nội dung thoả thuận của các Bên trong Văn bản này không vi phạm điều cấm của Pháp luật, không trái đạo đức xã hội;

- Hai bên giao kết đã đọc lại Văn bản này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Văn bản và đã ký vào Văn bản này trước sự có mặt của tôi;

- Sau khi công chứng Văn bản này, hai bên thực hiện nghĩa vụ nộp thuế cho Nhà nước và đề nghị Công ty xác nhận vào Văn bản này.

- Văn bản này có 06 Điều, ..... tờ, ..... trang (trong đó có 01 trang bìa, 01 trang lời chứng của công chứng viên), được lập thành 05 bản chính:

+ 01 bản chính lưu tại Văn phòng Công chứng Đại Việt -TP Hà Nội;

+ 01 bản chính lưu tại Công ty;

+ 01 bản chính lưu tại cơ quan Thuế;

+ 02 bản chính cấp cho hai bên.

SỐ CÔNG CHỨNG: …………....         QUYỂN SỐ: 01 TP/CC-SCC/HĐGD.

    CÔNG CHỨNG VIÊN

                                                                                      

 

 

 

 

 

XÁC NHẬN CỦA CÔNG TY …………………………………….

(Chủ đầu tư chỉ xác nhận vào Văn bản chuyển nhượng này sau khi bên nhận chuyển nhượng đã có biên lai thuế thu nhập hoặc giấy tờ xác nhận việc miễn thuế thu nhập theo quy định) 

-         Công ty ………………………………………………………………….....

(Sau đây gọi tắt là “Công ty”) xác nhận ông/ (hoặc tổ chức): ………………..

…………………………………………………………………………………….

là người đã mua nhà ở theo “Hợp đồng mua bán nhà ở” số: ………………….. đã ký Công ty vào ngày ……………………..;

-         Công ty ………………………………………………………………….....

xác nhận ông/ (hoặc tổ chức): ……………………………………………........

…………………………………………………………………………………….

là Bên đã nhận chuyển nhượng “Hợp đồng mua bán nhà ở” theo “Văn bản chuyển nhượng Hợp đồng”ký ngày ……………………… của ông (bà) hoặc tổ chức………………………………………………………………………………. 

(nếu là chuyển nhượng từ lần thứ hai trở đi);

-         Kể từ ngày ký xác nhận này, Công ty sẽ chấm dứt giao dịch với ông (hoặc tổ chức ………………………………………………………………….…………...

và trực tiếp giao dịch với Bên nhận chuyển nhượng Hợp đồng là ông (hoặc tổ chức …………………………………………………………….……………...

theo địa chỉ ghi trong Văn bản chuyển nhượng này. Bên nhận chuyển nhượng Hợp đồng được quyền tiếp tục thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo “Hợp đồng mua bán nhà ở” số …………………đã ký với Công ty vào ngày ………………

             ………, ngày ……tháng……năm ………

                     Đại diện Công ty

                              (Ký tên đóng dấu)

Tham khảo các bài viết tư vấn báo dân trí của các luật sư:

(Dân trí)-Thủ tục chấm dứt hợp đồng do hết tuổi lao động - Thủ tục thành lập công ty cổ phần

(Dân trí)-Thủ tục thành lập công ty TNHH - Thủ tục xin giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam

(Dân trí)-Thủ tục mua bán, sát nhập doanh nghiệp - Thủ tục đơn phương xin ly hôn

(Dân trí)- Điều kiện việt kiều được mua nhà Việt Nam - Thủ tục giải thể doanh nghiệp

(Dân trí)- Thủ tục tặng, cho tài sản cho người thân -Thủ tục ly hôn với người nước ngoài

(Dân trí)- Điều kiện thành lập trường mầm non có vốn đầu tư nước ngoài -Thời hiệu khởi kiện về chia di sản thừa kế

(Dân trí)-Thủ tục thay đổi trụ sở công ty cổ phần - Điều kiện để nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần tại các doanh nghiệp Việt Nam

(Dân trí)-Thủ tục thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

(Dân trí)-Thủ tục thay đổi vốn điều lệ công ty cổ phần -Thủ tục kết hôn với người nước ngoài

(Dân trí)-Thủ tục làm giấy phép tổ chức chương trình khuyến mại -Thủ tục Công chứng hợp đồng ủy quyền

(Dân trí)-Thủ tục thay đổi cổ đông sáng lập công ty cổ phần - Chia tách thửa đất phải đảm bảo đủ các điều kiện nào?

(Dân trí)-Thủ tục thay đổi tên công ty Trách nhiệm hữu hạn - Quyền chia thừa kế nhà đất

(Dân trí)-Thủ tục hủy bỏ hợp đồng công chứng - Quy định về trường hợp mất năng lực hành vi dân sự

Liên kết Xem thêm + trao đổi:

Là một trong những Công ty luật có đội ngũ Luật sư đông đảo và hoạt động trong nhiều lĩnh vực, chúng tôi tư vấn và tham gia với vai trò luật sư, người đại diện khi khách hàng Ly hôn tư vấn các vấn đề liên quan tới  thủ tục ly hôn - ly hôn đơn phương Tranh chấp quyền nuôi con -  Phân chia tài sản, Chúng tôi tham gia hoà giải và tư vấn.

Lĩnh vực đất đai, chúng tôi có các hoạt động tư vấn như:sang tên sổ đỏ , tư vấn luật đất đai ngoài ra lĩnh vực lao động, chúng tôi có các bài viết tư vấn luật lao động trên các phương tiện báo, website..

Lĩnh vực doanh nghiệp và đầu tư, chúng tôi có các luật sư giỏi tham gia Tư vấn đầu tư , tư vấn đầu tư nước ngoài tại việt nam là một hoạt động thu hút nguồn vốn đầu tư, vì vậy việc tư vấn tốt sẽ mang lại nhiều giá trị tư vấn luật đầu tư

Dịch thuật là một hoạt động bao gồm việc luận giải ý nghĩa của một đoạn văn trong một ngôn ngữ nào đó - văn nguồn - và chuyển sang một ngôn ngữ khác,  Dịch thuật công chứng.

 

 

Họ và tên
Email
Nội dung
Mã xác nhận
Web link
Đội ngũ luật sư, Công chứng viên
  • Luật Sư Nguyễn Thiều Dương
  • Luật Sư Phạm Xuân Dương
  • Công chứng viên Trần Thị Thúy Hằng
  • Công chứng viên Nguyễn Đăng Đính
  • Công chứng viên Trịnh Thị Phương Thanh
  • Luật sư Vũ Hải Lý
  • Công chứng viên Ngô Thị Vân