Nhận và trả hồ sơ tận nơi logo Công ty luật TNHH Đại Việt Bản đồ bên trái web
Mẫu đơn đề nghj thành lập hội

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ THÀNH LẬP

HỘI ……………………………………..

Kính gửi:  Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng

 

Thay mặt các thành viên trong Ban vận động thành lập Hội …………  ………………………………… tôi làm đơn này kính trình Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng về việc đề nghị thành lập Hội …………………….………...

 1. 1.     Sự cần thiết thành lập hội:

a) Tình hình địa phương và yêu cầu thành lập hội: ………………….……
…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………….………

b) Tình hình tổ chức, hoạt động hội:………………………………….……
……………………………………………………………………………………. 

 1. 2.    Tôn chỉ, mục đích :………………………………………… ……………
  …………………………………………………………………………………….
  ……………………………………………………………………………………. 
 2. 3.    Nhiệm vụ : ……………………………………………………………….
  ……………………………………………………………………………………
  …………………………………………………………………………………… 
 3. 4.    Nguyên tắc tổ chức và hoạt động: ………………………………………
  ……………………………………………………………………………………
  1. 5.     Phạm vi hoạt động, tư cách pháp nhân ………………………………...

  2. 6.     Tiêu chuẩn hội viên, số hội viên ban đầu: ……………………………..

  3. 7.     Cơ cấu tổ chức bộ máy, dự kiến nhân sự chủ chốt (họ tên, tuổi, nghề nghiệp, nơi thường trú) : …............................................……… ……………………………………………………………
   …………………………………………………………………………
  4. Tài sản, tài chính: ………………………………………………………..
  5.  Trụ sở: Số nhà ....đường  ………phường (xã)……………  quận (huyện) …………………..thành phố Đà Nẵng.

  Số điện thoại:......fax....email

Hồ sơ kèm theo gồm:

 1. Quyết định công nhận Ban vận động thành lập hội, sơ yếu lý lịch người đứng đầu Ban vận động, danh sách những người trong Ban vận động;
  1. Dự thảo điều lệ hội;
  2. Dự kiến phương hướng hoạt động;
  3. Danh sách hội viên ban đầu và đơn đề nghị vào hội có chữ ký hội viên;
  4. Các văn bản xác định về trụ sở và tài sản của hội.

    Ban vận động thành lập hội cam kết:

- Chấp hành đúng các quy định của pháp luật nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và quy định của chính quyền địa phương.

- Tổ chức, hoạt động theo đúng điều lệ của hội đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Vậy kính đề nghị Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng xem xét và giải quyết cho phép thành lập Hội…………………………………………

          Trân trọng cảm ơn.

……., ngày ……. tháng …… năm …..

TM. BAN VẬN ĐỘNG

                                                                              TRƯỞNG BAN
        (Họ tên, chữ ký)

Tham khảo các bài viết tư vấn báo dân trí của các luật sư:

(Dân trí)-Thủ tục chấm dứt hợp đồng do hết tuổi lao động - Thủ tục thành lập công ty cổ phần

(Dân trí)-Thủ tục thành lập công ty TNHH - Thủ tục xin giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam

(Dân trí)-Thủ tục mua bán, sát nhập doanh nghiệp - Thủ tục đơn phương xin ly hôn

(Dân trí)- Điều kiện việt kiều được mua nhà Việt Nam - Thủ tục giải thể doanh nghiệp

(Dân trí)- Thủ tục tặng, cho tài sản cho người thân -Thủ tục ly hôn với người nước ngoài

(Dân trí)- Điều kiện thành lập trường mầm non có vốn đầu tư nước ngoài -Thời hiệu khởi kiện về chia di sản thừa kế

(Dân trí)-Thủ tục thay đổi trụ sở công ty cổ phần - Điều kiện để nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần tại các doanh nghiệp Việt Nam

(Dân trí)-Thủ tục thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

(Dân trí)-Thủ tục thay đổi vốn điều lệ công ty cổ phần -Thủ tục kết hôn với người nước ngoài

(Dân trí)-Thủ tục làm giấy phép tổ chức chương trình khuyến mại -Thủ tục Công chứng hợp đồng ủy quyền

(Dân trí)-Thủ tục thay đổi cổ đông sáng lập công ty cổ phần - Chia tách thửa đất phải đảm bảo đủ các điều kiện nào?

(Dân trí)-Thủ tục thay đổi tên công ty Trách nhiệm hữu hạn - Quyền chia thừa kế nhà đất

(Dân trí)-Thủ tục hủy bỏ hợp đồng công chứng - Quy định về trường hợp mất năng lực hành vi dân sự

 

Họ và tên
Email
Nội dung
Mã xác nhận
Web link
Đội ngũ luật sư, Công chứng viên
 • Luật Sư Nguyễn Thiều Dương
 • Luật Sư Phạm Xuân Dương
 • Công chứng viên Trần Thị Thúy Hằng
 • Công chứng viên Nguyễn Đăng Đính
 • Công chứng viên Trịnh Thị Phương Thanh
 • Luật sư Vũ Hải Lý
 • Công chứng viên Ngô Thị Vân